Tentoonstellingsreglement

1. De inschrijving staat open voor alle leden van erkende bonden in Nederland.

2. De inschrijving is opengesteld overeenkomstig het vraagprogramma en reglementen van de N.B.v.V. (Zangvogels worden niet gevraagd)

3. Indien men mee wil spelen met ringen van een andere, door de NBvV, erkende organisatie, dient men gelijktijdig met het inschrijfformulier een kopie van het registratiebewijs, uitgegeven door de NBvV, mee te zenden

4. De volledig ingevulde inschrijfformulieren moeten uiterlijk 5 oktober 2019 ingeleverd zijn bij: T. Koenen Viaductweg 5 5314 LK Bruchem tel. 0418-643107 of bij G. Hogerwerf Bezemerland 6 5313 BJ Nieuwaal tel 0418-562933. Het inschrijfgeld dient voor de inbreng van de vogels te zijn overgemaakt op banknummer NL76 RABO 0326 047 212 tnv penningmeester Het Bonte Boertje, Fintstraat 7 te Brakel, onder vermelding van TT2019.

5. Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per vogel, € 3,- voor een stel en voor stammen € 6,-. Jeugdleden betalen € 0,75 per vogel. Voor jeugdleden worden geen stellen of stammen gevraagd. Een katalogus is verplicht voor alle inzenders en kost € 2,50. Voor jeugdleden is deze gratis.

6. Jeugdleden die inschrijven voor de jeugdklasse dienen hun geboorte datum op het inschrijfformulier te vermelden. Zij doen uitsluitend mee in de jeugdklasse.

7. Stammen en stellen dingen niet mee naar de prijzen voor de enkelingen. Incomplete stammen of stellen kunnen tijdens het inbrengen worden omgezet als enkelingen. Zij behouden hun kooinummer, maar dingen dan mee naar de prijzen voor de enkelingen.

8. De vogels moeten worden ingebracht in eigen kooien overeenkomstig de voorgeschreven modellen en afmetingen van de N.B.v.V. Dit geldt ook voor de klapkooien. (zie Het Bondsvademecum)

9. Bij inbreng en afhalen der vogels dient het inbrengformulier meegebracht te worden. Dit wordt u met de kooinummers toegezonden. De toegezonden kooinummers moeten aan de voorzijde midden op de kooi bevestigd worden, uitsluitend geplakt.

10. Bij de inbreng behoren de kooien voorzien te zijn van een bodembedekking in de vorm van schelpen- of witzand en een volle bak zaad. Bij grasparkieten en agaporniden mag de bodem zowel van zaad als van zand voorzien zijn. De organisatie zorgt voor drinkflessen. Speciale voederwijze moeten worden vermeld. Alle vogels zullen bij het inbrengen worden voorzien van water. Op deze regel zullen geen uitzonderingen worden gemaakt

11. Vogels en materiaal zijn overeenkomstig de voorwaarden van de N.B.v.V. verzekerd voor de normale handelswaarde, die vermeld moet worden op het inschrijfformulier.

12. Wedstrijdvogels kunnen te koop worden aangeboden, na de keuring en in overleg met de verkoopleider. Verkochte vogels uit de wedstrijdklasse mogen na afloop van de TT worden afgehaald. Voorts is er een vrije verkoopklasse waar elke inzender vogels mag inbrengen in TT kooien, echter niet meer dan 2 vogels per kooi. De inbreng is gelijk met de wedstrijdvogels en men dient bij de inschrijving op te geven met hoeveel kooien men komt. De kosten voor de verkoop bedragen 10% van de vraagprijs, alleen te betalen als de vogel verkocht is.

13. De vogels worden door of namens de organisatie verzorgt. Zieke vogels worden niet in de TT ruimte toegelaten. Voor ziekte en/of sterfte is de organisatie niet aansprakelijk.

14. Vuile en/of in kleur of anderszins afwijkende kooien worden niet tot de TT toegelaten.

15. De vogels die worden ingeschreven worden onderverdeeld in de volgende groepen: Lipochroom wit, Lipochroom geel, Lipochroom rood, Melanine zwart, Melanine bruin, Melanine agaat, Melanine isabel, Melanine overige, Mozaïeken, Vorm rassen, Houding rassen, Kuif rassen, Getekende rassen, Gefriseerde rassen, Zebravinken, Japanse meeuwen, Gouldamadines, Australische tropen, Aziatische tropen, Afrikaanse tropen, Amerikaanse tropen, Europese cultuur vogels, Vruchten- en insecten eters, Kleur grasparkieten, Standaard grasparkieten, Agaporniden, Australische parkieten, Aziatische parkieten, Afrikaanse parkieten, Amerikaanse parkieten, Lori’s, Papegaaien, Duiven, Grondvogels. De hiervoor genoemde groepen zullen nooit worden samengevoegd, ook al is er maar 1 vogel in een groep ingeschreven. Om in aanmerking te komen voor een prijs dient men minimaal 89 punten te behalen. Men behaald dan een 3e prijs. Voor een 2e prijs dient men minimaal 90 punten te behalen. Een kampioen dient minimaal 91 punten te behalen. Bij het volgend aantal ingeschreven vogels zullen er 1 of meerdere prijzen in een groep vallen. Tot en met 10 vogels 1 prijs, Tot en met 25 vogels 2 prijzen, Tot en met 35 vogels 3 prijzen, Tot en met 45 vogels 4 prijzen, Boven 45 vogels 5 prijzen. Alle voorgenoemde prijzen worden uitgekeerd in geld. Voor jeugdleden wordt een eremetaal beschikbaar gesteld. Voor de onderlinge TT geldt een ander prijzen schema.

16. Alle inzenders dingen mee naar de klassementsprijzen die door de organisatie in natura ter beschikking worden gesteld. Hiertoe worden de punten van de vijf beste vogels per inzender bij elkaar opgeteld. De vijf beste van het aldus verkregen klassement krijgen een prijs. Vogels die 93, 94 of 95 punten behalen zullen in het klassement meetellen als een vogel van 92 punten.

17. Direct na de inbreng tot aan de officiële opening heeft niemand, behoudens de organisatie, toegang tot de TT ruimte.

18. De kampioensprijzen worden tijdens de officiële opening uitgereikt, derhalve wordt u allen verzocht hierbij aanwezig te zijn.

19. Kooien mogen door niemand, zonder toestemming van de organisatie, van de stellingen genomen worden.

20. Kwartels en verwante soorten dienen te zijn geënt op de door de N.B.v.V. voorgeschreven wijze. Het entformulier dient bij inbreng aan het secretariaat afgegeven te worden.

21. De keuring zal geheel plaats vinden onder kunstlicht.

22. In de nationale TT is tevens de onderlinge TT van Het Bonte Boertje ondergebracht.

23. Door inschrijving gaat men automatisch akkoord met het plaatsen van de adresgegevens en kweeknummer in de katalogus.

24. Door inschrijving onderwerpt men zich aan de bepalingen en reglementen van de N.B.v.V. en aan dit TT-reglement.

25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de organiserende vereniging.

Wij hopen u als deelnemer te mogen begroeten en wensen u veel succes met uw hobby.
   
© Het Bonte Boertje 2005 - 2018